Отвъд стената — Ф-я „Арт Бюро“


Отвъд стената – театрално приключение за глухи и чуващи деца
 
Отвъд стената е вълнуващо театрално приключение, в което глухи и чуващи деца могат да се впуснат и изживеят заедно. Спектакълът е необикновено пътуване през един личен вътрешен свят, свят, през който ще ни преведат две прекрасни актриси - чуващата Юлия Коларова и глухата актриса Росица Караджова. 
В представлението понятието „стена“ е метафора за всичко онова, което ни разделя и пречи на искреното общуване помежду ни. „Стената“ е онази невидима и често несъзнавана бариера между мен и различния от мен. 
Моменти от живота на две същества, различни едно от друго, всяко потънало в своя изолиран малък свят, прерастват в серия забавни епизоди в анимационен стил, в които жестовият, говоримият и визуалният език на кукления театър се преплитат. Това щуро, смешно-тъжно пътешествие ни отвежда до истината, че стената е просто илюзия, наш личен градеж от страхове. Градеж, който би могъл да бъде срутен единствено, ако се осмелим да бъдем заедно. 
„Отвъд стената” е спектакъл еднакво разбираем както за глухи, така и за чуващи деца. Той е създаден, за да могат малките зрители, преживявайки го заедно да опитат да общуват свободно и без страх едни с други, да съборят смело стените. 

Билети на преференциална цена от 5 лв. за хора от глухата общност могат да бъдат закупени на касите на театъра.

Представлението е подходящо за деца на възраст 6 + години.   
 
Режисьор и автор на текста Мила Коларова 
Сценограф Станислава Кръстева 
Музика Надежда Митева
Участват Росица Караджова и Юлия Коларова
Консултанти по жестов език Силвана Павлова и Росица Караджова
Автор на плаката Гергана Станчева
Фотограф Елиза Делиева - Eli Deli 
 

Продукция на  Фондация „Арт Бюро“ в партньорство със Съюза на глухите в България и ОКИ „Дом на културата Красно село” 
 
Проектът се осъществява с подкрепата на Столична програма „Култура” 2021 и Министерство на културата. 

 
 
Beyond the Wall - a theatrical adventure for deaf and hearing children
 
 
"Beyond the Wall is an exciting theatrical adventure that deaf and hearing children can embark on and experience together. The performance is an extraordinary journey through a personal inner world, a world through which we will be guided by two wonderful actresses - the hearing Julia Kolarova and the deaf actress Rositsa Karadzhova.
In the performance, the concept of "wall" is a metaphor for everything that separates us and prevents us from communicating with each other. The "wall" is that invisible and often unconscious barrier between me and the other than “me”.
Moments in the lives of two creatures, different from each other, each immersed in their own isolated little world, evolve into a series of funny animation-style episodes in which the gestural, spoken and visual language of puppetry intertwine. This crazy, funny and sad journey leads us to the truth that the wall is just an illusion, our personal construction of fears. An edifice that could only be toppled if we dared to stand together.
"Beyond the Wall" is a performance equally understandable for deaf and hearing children. It was created so that the little spectators, experiencing it together, could try to communicate freely and without fear with each other, to break down the walls.
 
The performance is suitable for children aged 6+ years.
 
Director and lyricist: Mila Kolarova
Set designer: Stanislava Krasteva
Music: Nadezhda Miteva
Participants: Rositsa Karadzhova and Julia Kolarova
Sign language consultants: Silvana Pavlova and Rositsa Karadzhova
Author of the poster: Gergana Stancheva
Photographer: Eliza Deliyeva - Eli Deli
 
Production of Art Bureau Foundation in partnership with the Union of the Deaf in Bulgaria and OKI "House of Culture Krasno Selo"

 
The project is supported by Sofia Culture 2021 Programme and the Ministry of Culture.