Обява за обществена поръчка

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП за доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Младежки театър „Николай Бинев“

Обява за обществена поръчка.pdf

1.Приложение №1 Техническа спецификация.pdf
2.Приложение №2 Допълнителна информация.pdf
3.Указание за подоготовка на образците.pdf
4.Договор за възлагане на обществена поръчка
Образец №1 Данни за участника
Образец №2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Образец №3 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП
Образец №4 Декларация подизпълнители​
Образец №5 Декларация Съгласие на подизпълнител
Образец №6 Декларация ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС
Образец №7 Декларация чл. 69 ЗПКОНПИ
Образец №8 Декларация за липса на свързаност
Образец №9 Декларация за съответствие с критериите за подбор
Образец №10 Предложение за изпълнение
Образец №11 Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква Д 
Образец №12 Ценово предложение

Обявата е публикувана на 10.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ