Търгове

Младежки театър „Николай Бинев”, гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков” № 8 – 10, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № A - 11 от 05.08.2021 г.  на директора на Младежки театър „Николай Бинев”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – „Магазин за търговска дейност“ с площ от 27 кв.м., публична държавна собственост, разположен на партерен етаж от сградата на Младежки театър „Николай Бинев“, находяща се в област София, община Столична, гр. София 1000, р-н „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 8 – 10, на ъгъла с ул. „Малко Търново“

Тръжна документация

Заповед № А-14/01.11.2021 г.